Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
e service
e service
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
1. ด้านการเมือง/การปกครอง
          1เขตการปกครอง
                     เทศบาลตำบลบ้านโคก ประกอบด้วย๗  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  แบ่งเขตการปกครองและการบริหารออกเป็น9 ชุมชน  ดังนี้
                                                    
 
ที่
 
ชื่อชุมชน
 
ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน
 
ชาย
 
หญิง
 
ประชากร
ครัว เรือน  
มาจากหมู่ที่
1 ชุมชนบ้านโคกเหนือ1 นายไชย   นิดตา
นายสมบูรณ์  มูลเขียน
423 422 845 321 หมู่1 
2 ชุมชนบ้านโคกเหนือ 2 นายปิยะ   นิดตา
3 ชุมชนบ้านน้ำแพ นางสุบิน   ดวงสุภา
นายยุทธการแก้วทา
275 250 525 179 หมู่2 ทั้งหมู่
4 ชุมชนบ้านโคกใหม่ นายปรัชชาวิทย์   ท้าวทอง
นายธตรฐ   อ่องแก้ว
363 354 717 504 หมู่ 3 ทั้งหมู่
5 ชุมชนบ้านห้วยครั่ง นายวุฒินันท์    คำปล้อง
นายเทียงขอดคำตัน
234 244 478 165 หมู่ 4 ทั้งหมู่
6 ชุมชนบ้านฟากนา นายอัธยา   มาคูณ
นายศรีนวน    บุตรที
237 241 478 248 หมู่ 5 ทั้งหมู่
7 ชุมชนบ้านน้อยน้ำแพ นางคำหล้า   ดวงสุภา
นายกิตติชัย    แย้มมูล
140 124 264 117 หมู่ 6 ทั้งหมู่
8 ชุมชนบ้านโคกใน นายวีระพงษ์   สิงห์วรรณ
นายวินัย   ลาบุ
282 260 542 218 หมู่ 7
9 ชุมชนบ้านหนองไผ่ นายอำนวย   มิ่งขวัญ
      1,954 1,895 3,849 1,753  
 
***ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และมีการจำหน่ายทะเบียนบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย ข้อมูลนี้ไม่รวมทะเบียนบ้านกลาง ***
 
         
1 เขตการเลือกตั้ง

                   เทศบาลตำบลบ้านโคก แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต  ดังนี้
                   เขตการเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, หมู่ 5, หมู่ 7
                   เขตการเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 4หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 6
 
 

การศึกษา
ที่ โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก จำนวนห้องเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ปี 52 ปี 53 ปี 52 ปี 53 ปี 52 ปี 53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก
โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง
โรงเรียนบ้านน้ำแพ
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ศูนย์เด็กเล็กบ้านโคก
ศูนย์เด็กเล็กวัดโคกเหนือ
ศูนย์เด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยศรี
ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำแพ
ศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยครั่ง
13
8
8
20
1
1
1
1
1
1
11
8
8
20
1
1
1
1
1
1
14
5
5
28
2
1
2
2
1
1
14
5
5
30
7
1
2
2
1
1
299
66
77
693
116
30
30
22
20
21
291
66
77
734
425
20
30
30
16
20
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
เทศบาลตำบลบ้านโคก
เทศบาลตำบลบ้านโคก
เทศบาลตำบลบ้านโคก
เทศบาลตำบลบ้านโคก
เทศบาลตำบลบ้านโคก

การสาธารณสุข
     สถานพยาบาลภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก เป็นของเอกชนมี 2 แห่ง และเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภออีก 1 หนึ่งแห่ง
เขตการปกครองและการบริหาร
          เทศบาลตำบลบ้านโคก ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7    แบ่งเขตการปกครองและการบริหารออกเป็น 9 ชุมชน
 
 
 
ที่
 
ชื่อชุมชน
 
ประธานชุมชน
 
 
   ชาย
 
         หญิง
 
     ประชากร
ครัว เรือน
มาจาก
หมู่ที่
1
ชุมชนบ้านโคกเหนือ 1
นายสมบูรณ์  มูลเขียน
427
435
862
320
หมู่1 
2
ชุมชนบ้านโคกเหนือ 2
นายปิยะ   นิดตา
3
ชุมชนบ้านน้ำแพ
นายยุทธการ  แก้วทา
282
250
532
175
หมู่2 ทั้งหมู่
4
ชุมชนบ้านโคกใหม่
นายรตรฐ   อ่องแก้ว
369
360
729
486
หมู่ 3 ทั้งหมู่
5
ชุมชนบ้านห้วยครั่ง
นายเทียง     ขอดคำตัน
234
236
470
155
หมู่ 4 ทั้งหมู่
6
ชุมชนบ้านฟากนา
นายศรีนวน    บุตรที
243
249
492
237
หมู่ 5 ทั้งหมู่
7
ชุมชนบ้านน้อยน้ำแพ
นายกิตติชัย    แย้มมูล
137
121
258
108
หมู่ 6 ทั้งหมู่
8
ชุมชนบ้านโคกใน
นายวินัย       ลาบุ
267
266
533
207
หมู่ 7
9
ชุมชนบ้านหนองไผ่
นายอำนวย    มิ่งขวัญ
 
 
 
1,959
1,917
3,876
1,688
 
                                     
                               ***  ข้อมูล ณ วันที่ 3  มีนาคม  2558  และมีการจำหน่ายทะเบียนบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย  ข้อมูลนี้ไม่รวมทะเบียนบ้านกลางสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก


ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 18 สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ 16 กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 17 กองคลัง
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ  12 นายกเทศมนตรี
0-5548-6087  หรือ 0979244322    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
อีเมล์ : tasbanbankhok@gmail.com