Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
e service
e service
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   มุ่งหวังให้เศรษฐกิจของตำบลบ้านโคกมีเสถียรภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้
     1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้พึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
     3. ส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดน ไทย – ลาว (ช่องห้วยต่าง)
     4. จัดให้มีและบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
   มุ่งพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโคก ให้ไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (Green and Happyness) โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้
     1. ส่งเสริมธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนราชการได้มีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อความโปร่งใส
     2. พัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
     3. พัฒนาคุณภาพชีวิต
     4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
     5. บริการสวัสดิการสังคม
     6. อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   มุ่งหวังให้เทศบาลตำบลบ้านโคกมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้
     1. ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ
     3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
     4. ควบคุมสุขาภิบาลอาคาร สถานที่ สถานประกอบการ
     5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   มุ่งหวังให้ประชาชนมีความรอบรู้คู่คุณธรรม โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้
     1. ส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ  
     2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก


ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 18 สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ 16 กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 17 กองคลัง
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ  12 นายกเทศมนตรี
0-5548-6087  หรือ 0979244322    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
อีเมล์ : tasbanbankhok@gmail.com