Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
e service
e service
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


 ระบบบริการพื้นฐาน
            การคมนาคมขนส่ง
                    เทศบาลตำบลบ้านโคกมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด167 กิโลเมตรมีการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์โดยสารประจำทางบ้านโคก  -  อุตรดิตถ์สภาพถนนเป็นแอสฟัสท์ติก  คอนกรีตตลอดเส้นทาง
การคมนาคมการจราจร    
   - ถนน   ...........75.........สาย
  ประเภทถนน    
   - ถนนลูกรัง   ...........38.........สาย
   - ถนนลาดยาง ...........14.........สาย
   - ถนนคอนกรีต ...........26.........สาย
   - สะพาน   .............8.........สาย
   - แม่น้ำ   .............-..........แห่ง
   - คลองที่เป็นทางสัญจรทางน้ำ ............-...........แห่ง


           

  การไฟฟ้า

                    ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคกมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโคก จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคกมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครอบครัว บางส่วนที่ไม่มีไฟฟ้าก็จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ในปัจจุบันเทศบาลได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำทุกพื้นที่ เพียงแต่ราษฎรบางส่วนยังไม่พร้อมที่จะใช้ไฟฟ้าแรงต่ำดังกล่าว
 
  การประปา
                   เทศบาลตำบลบ้านโคกมีประปาของเทศบาล จำนวน  1  จุด  โดยมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาจากเทศบาลตำบลบ้านโคกจำนวน  769  ครัวเรือน น้ำประปาที่ผลิต  350 ลบม./วัน  น้ำประปาที่ใช้  350 ลบม./วัน  มีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา จำนวน  2  แห่งคือ จากอ่างน้ำสุมและอ่างห้วยแม่ลูกอ่อน
                   รวมมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาเทศบาล จำนวน  769  ครัวเรือน
  •           ประปาภูเขา  3  จุดแยกเป็น
                    หมู่ที่  1  มีผู้ใช้   235  ครัวเรือน                                                
                    หมู่ที่  2  มีผู้ใช้   175  ครัวเรือน                                                          
                    หมู่ที่  4  มีผู้ใช้   155  ครัวเรือน
                    รวมมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาภูเขา จำนวน  565   ครัวเรือน
  •           ประปาหมู่บ้าน  แยกเป็น
                    หมู่ที่  5  มีผู้ใช้   182  ครัวเรือน
                    7118
                    รวมมีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน  จำนวน  300  ครัวเรือน
          มีจำนวนผู้ใช้น้ำในการอุปโภค 1,634 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.34  ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด(1,732 ครัวเรือน)
           โทรศัพท์
                   ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก มีการสื่อสารทางโทรศัพท์ ได้แก่ โทรศัพท์บ้าน ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS, DTAC, TRUEโดยสัญญาณเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก
 
            ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
                   ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโคก ตั้งอยู่เลขที่ 301 หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก


ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 18 สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ 16 กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 17 กองคลัง
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ  12 นายกเทศมนตรี
0-5548-6087  หรือ 0979244322    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
อีเมล์ : tasbanbankhok@gmail.com