Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
e service
e service
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มิ.ย. 2564 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก คู่มือการใช้งานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ info)
16 ก.พ. 2564 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก คู่มือประกอบการใช้งาน เรื่อง พิมพ์/ยกเลิก แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
27 ม.ค. 2564 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
09 มิ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๓
03 มี.ค. 2563 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี เทศบาลตำบลบ้านโคก
01 พ.ย. 2562 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ เทศบาลตำบลบ้านโคก
22 ต.ค. 2562 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก คู่มือศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียน เทศบาลตำบลบ้านโคก
22 ต.ค. 2562 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
22 ต.ค. 2562 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
22 ต.ค. 2562 อุตรดิตถ์ บ้านโคก ทต.บ้านโคก คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก


ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 18 สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ 16 กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 17 กองคลัง
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ  12 นายกเทศมนตรี
0-5548-6087  หรือ 0979244322    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
อีเมล์ : tasbanbankhok@gmail.com