Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
e service
e service
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
       การเกษตร
รายงานสรุปด้านการเกษตรของตำบลบ้านโคก
ลำดับ การเกษตร ภาค/จังหวัด/อำเภอ ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว
1 ปลูกข้าว ตำบลบ้านโคก 486 2,782.97 2,781.67
2 ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลบ้านโคก 436 8,006.96 7,991.82
3 ปลูกไม้ผล ตำบลบ้านโคก 318 2,908.75 2,884.25
4 ปลูกสับปะรดบริโภค ตำบลบ้านโคก 88 994.46 994.46
5 ปลูกยางพารา ตำบลบ้านโคก 71 1,016.37 827.45
              แหล่งข้อมูล  สำนักงานการปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพที่ดีอย่างหนึ่งของเกษตรกรนับเป็นอาชีพเสริมของตำบลบ้านโคก        
อีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับตำบลบ้านโคก ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่
รายงานสรุปด้านการเกษตรของตำบลบ้านโคก (โคเนื้อ, กระบือ)                    
ที่ ตำบล หมู่ที่ เกษตรกร โคเนื้อ(ตัว)   เกษตรกร กระบือ(ตัว)    
(ราย) ผู้ เมีย รวม (ตัว) (ราย) ผู้ เมีย รวม (ตัว)  
         
1 บ้านโคก 1 1 6 12 18 3 12 17 29  
    2 3 10   10          
    3 5 32 14 46 2 6 3 9  
    4 3 21 54 75 9 31 66 97  
    5 1 5   5 1 2 2 4  
    6 3 22 7 29 3 10 7 17  
    7 2 10   10 3 6 9 15  
  รวมทั้งหมด   18 106 87 193 21 67 104 171  
  
(สุกร)
ที่ ตำบล หมู่ที่ เกษตรกร สุกร (ตัว)  
(ราย) พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ สุกรขุน รวม (ตัว)
   
1 บ้านโคก 1 1     4 4
    2 5     26 26
    3 1 1 2   3
    4 1     1 1
    5 3 1 6 246 253
    6 1     6 6
    7 1   2   2
  รวมทั้งหมด   13 2 10 283 295
 
(ไก่เนื้อพันธุ์, เป็ดเทศ)                  
ที่ ตำบล หมู่ที่ ไก่เนื้อ
(ตัว)
รวม (ตัว) เป็ดเทศ
(ตัว)
รวม (ตัว)  
1 บ้านโคก 1 1,188 1,188 133 133  
    2 1,105 1,105 36 36  
    3 1,313 1,313๓ 23 23  
    4 801 801 44 44  
    5 1,148 1,148 24 24  
    6 1,583 1,583 - -  
    7 680 680 - -  
  รวมทั้งหมด   7,828 7,828 281 281  
แหล่งข้อมูล  ปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก  
                               
   
 
             
                                                     
          การบริการ
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก มีบริการที่พัก และบริการร้านอาหาร หลายแห่ง ได้แก่
บริการที่พัก  ได้แก่
 1. ตะวันฉายรีสอร์ท   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  บ้านเพลงรีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  อิ่มดี วัลเลย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  บ้านโคกรีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  MK รีสอร์ท   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  บ้านเติมรักรีสอร์ท  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ป้าน้อยรีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หมู่6  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
 
บริการร้านอาหาร  เครื่องดื่ม  ได้แก่
 1. ร้านลุงโอ๋ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ร้านอาหารชมวิว   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ร้านซอนดู   ตั้งอยู่ที่ หมู่3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ครัวคุณไก่   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ร้านจ่าเยี่ยม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ร้านดาบรัน  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ร้านปุ้ย  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ร้านนาดอย   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ครัวคาเวียร์แซบเวอร์   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
   ครัวแม่ไอซ์   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
บริการเครื่องดื่ม กาแฟสด  ได้แก่
 1. เฮือนกาแฟ   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ร้านเติมลม   ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
  ร้านน้ำหนึ่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์
ร้านมุมกาแฟ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7  ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

สภาพทางเศรษฐกิจ

จำนวนสถานประกอบธุรกิจสำคัญบางประเภทในเขตเทศบาล
   - โรงสีข้าว  จำนวน  8  แห่ง
   - ปั๊มน้ำมัน  จำนวน  7  แห่ง
   - โรงฆ่าสัตว์  จำนวน  1  แห่ง
   - ตลาดสด  จำนวน  1  แห่ง
   - ร้านอาหาร  จำนวน  12  แห่ง
   - ร้านค้าทั่วไป  จำนวน  16  แห่ง
   - ร้านซ่อมรถ  จำนวน  7  แห่ง
   - ร้านตัดผม  จำนวน  7  แห่ง
   - โรงพยาบาล  จำนวน  1  แห่ง
   - ห้องเช่า  จำนวน  9  แห่ง
   - ศูนย์การค้า  จำนวน  2  แห่งสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก


ที่อยู่ : เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53180
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 18 สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ 16 กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 
0-5548-6113 ต่อ 17 กองคลัง
โทรศัพท์ : 0-5548-6113 ต่อ  12 นายกเทศมนตรี
0-5548-6087  หรือ 0979244322    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แฟกซ์ : 0-5548-6113 ต่อ 18
อีเมล์ : tasbanbankhok@gmail.com