Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านโคก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
e service
e service
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)
สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต
Responsive image
นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก และนายวัฒนา จิรพณิชชากุล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน ในการนี้ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่อง " ท้องถิ่นร่วมใจ จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต " ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 80 แห่ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์สุจริตที่จะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดอุตรดิตถ์มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส ป้องกันการสมยอมราคา ไม่เลือกปฏิบัติ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ตามหลักของกฎหมายว่าด้วยการพัสดุและกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริง
     
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564